Deze bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website evenals op alle gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

De op deze website getoonde informatie wordt door het kantoor met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheid en/of onvolledigheid van de op deze website opgenomen informatie.

Gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Ze zijn niet op te vatten of te gebruiken als professioneel advies (juridisch of anderszins). Broekzitter-Nieuwland Advocatenkantoor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan deze website.

Het verstrekken van gegevens op of via deze website vormt op geen enkele manier een relatie tussen Broekzitter-Nieuwland Advocatenkantoor en de ontvanger en/of lezer van de gegevens. Ontvangers en lezers dienen deskundig advies in te winnen alvorens zij op basis van de op of via deze website verstrekte gegevens handelen.

Verwijzingen naar sites die niet door het kantoor worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel het kantoor uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het kantoor niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Deze website bevat gegevens die door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zijn beschermd. Deze rechten berusten bij Adelmeijer Hoyng Advocaten of bij derden, die met toestemming deze gegevens beschikbaar hebben gesteld aan Adelmeijer Hoyng Advocaten. Gebruik van gegevens op deze website, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Adelmeijer Hoyng Advocaten.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het kantoor.