Algemeen

1.         Broekzitter-Nieuwland Advocatenkantoor, verder te noemen “het kantoor” is de handelsnaam van mr S. Broekzitter-Nieuwland, die als eenmanszaak de praktijk van advocaat uitoefent, een en ander in de meest ruime zin, welke eenmanszaak is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 24490869.

2.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het kantoor, zijnde alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten van cliënten alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.

3.         Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, alle personen die ten tijde van de uitvoering van werkzaamheden werkzaam zijn bij het kantoor of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor het kantoor werkzaam waren respectievelijk alle personen en/of organisaties die bij de uitvoering van enige opdracht door het kantoor zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen en/of organisaties  voor wier handelen of nalaten het kantoor wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”) 


Overeenkomst van Opdracht

4.         Alle opdrachten, die schriftelijk, per brief/fax/mail aan de opdrachtgever zijn bevestigd, worden geacht te zijn aanvaard door het kantoor. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Het kantoor bepaalt door welke van haar medewerkers de opdracht onder verantwoordelijkheid van het kantoor wordt uitgevoerd. In geval van belet of ontstentenis van medewerkers staat het het kantoor vrij de opdracht door (een) andere medewerker(s) te laten uitvoeren.

5.         De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.


Aansprakelijkheid

6.         De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat het kantoor volgens de desbetreffende verzekering draagt.

7.         In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 6 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de vordering is ontstaan, door de opdrachtgever aan het kantoor is betaald met een maximum van € 5.000,–.

8.         Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op een vordering tot schadevergoeding in ieder geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit en waarvoor het kantoor aansprakelijk is.

9.         De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

Inschakeling van derden

10.       De keuze van door het kantoor in te schakelen derden (waaronder, maar niet beperkt tot andere advocaten en deurwaarders) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid, die redelijkerwijs van het kantoor verwacht mag worden.

11.       Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van het kantoor willen beperken, is het kantoor bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

12.       Het kantoor is op grond van de Wwft gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

13.       Het kantoor is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.

14.       Het kantoor zal niet aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor.

15.       Het kantoor zal niet aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat het kantoor de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor.

Vrijwaring door opdrachtgever voor aanspraken van derden

16.       De opdrachtgever vrijwaart het kantoor, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 3 en 4, ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.

17.       De opdrachtgever vrijwaart het kantoor, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 3 en 4 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor.


Tarieven en betaling

18.       De kosten van uitvoering van de opdracht door het kantoor omvatten het honorarium, vermeerderd met 5% kantoorkosten ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten, reiskosten, verschotten en omzetbelasting.

19.       De verschotten welke bij opdrachtgever in rekening worden gebracht, bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het in dit artikel gestelde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

20.       Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

21.       Het kantoor heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek (per 1 januari van ieder jaar) en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of openbaar vervoer te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over een wijziging van de uurtarieven en/of de reiskostenvergoeding. Het kantoor is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met een declaratie die in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever zal worden verzonden.

22.       Betaling van de declaraties van het kantoor dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratie-bedrag. In zaken waarin sprake is van spoedeisendheid, kan betaling binnen een kortere termijn worden overeengekomen.

23.       Bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de declaraties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd aan het kantoor kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de declaratie.

24.       Het kantoor is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer declaraties ouder dan achtentwintig (28) dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico op een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door het kantoor wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.

25.       Het kantoor is gerechtigd om in geval van declaraties welke achtentwintig (28) dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke incassokosten van het te incasseren bedrag in rekening te brengen overeenkomstig de wetgeving dienaangaande.

26.       Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door het kantoor aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

27.       Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

28.       Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

29.       Voor het bepaalde in de artikelen 18 t/m 28 wordt met de opdrachtgever gelijkgesteld degene die zich jegens het kantoor verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.

Klachten- en geschillenregeling

30.       Het kantoor heeft een kantoor-klachtenregeling, welke van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen het kantoor en de opdrachtgever. Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt door middel van plaatsing op de website van het kantoor. Indien de klacht na behandeling door de klachtfunctionaris niet is opgelost, kan het geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd of in het uiterste geval aan Rechtbank Rotterdam. Geschillen die bij de Geschillencommissie Advocatuur worden aangebracht, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie, pb 90600, 2509 LP Den Haag of te zien via https://www.degeschillencommissie.nl/wp-content/uploads/adv-reglement.pdf

Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaande bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere cliënt heeft het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat het kantoor zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Geschillen met zakelijke cliënten worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage.

In die gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.

31.       Ingeval van tuchtrechtelijke klachten van een opdrachtgever met betrekking door het kantoor uitgevoerde werkzaamheden, zal het kantoor de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent de klachtenprocedures bij de Nederlandse Orde van Advocaten.


Sluiting en Archivering dossier

32.       Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het kantoor zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen wanneer het dossier wordt gesloten. Het dossier zal gedurende vijf (5) jaar nadien worden bewaard en na verloop van voornoemde termijn worden vernietigd.

Toepasselijk recht

33.       Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor en op alle werkzaamheden van het kantoor is Nederlands recht van toepassing.


34.       Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sbnadvocatenkantoor.nl.