Op zoek naar een advocaat in Spijkenisse?

Mr. Broekzitter-Nieuwland heeft ruim 20 jaar ervaring in de advocatuur, waarvan 10 jaar als advocaat in Spijkenisse. Zij voert een algemene rechtspraktijk met volop ervaring en deskundigheid om u op diverse rechtsgebieden bij te staan.

Het kantoor staat bekend om een gedreven en no-nonsense aanpak van uw zaak.

Wij voelen ons betrokken bij onze cliënten en behandelen zaken altijd zo zorgvuldig mogelijk, uw belangen en de proces-risico’s afwegend. Dat betekent dat wij altijd uw belang dienen en samen met u zoeken naar de best mogelijke oplossing van uw geschil. Als het treffen van een schikking voor u tot het beste resultaat leidt, dan gaan wij daarvoor. Is uw belang niet gediend bij een schikking, dan kan er worden overgegaan tot het voeren van een procedure.

Bij echtscheidingen kunnen wij ook optreden als mediator bij echtscheiding of als advocaat in het kader van scheiden in overleg.

Onze werkwijze is gericht op het bereiken van de beste oplossing, zowel op de korte maar vooral ook op de lange termijn. In welke vorm de rechtsbijstand ook wordt verleend, wij staan garant voor een optimale behartiging van uw belangen.

Rechtsgebieden

Mr. Broekzitter-Nieuwland is actief op de volgende terreinen, en heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk
 • Bestuursrecht en burgerlijk recht
 • Personen- en familierecht
 • Collaborative divorce, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, mediation, ouderschap en erkenning
 • Psychiatrisch patiёntenrecht

Mr. S. Broekzitter-Nieuwland

Persoonlijk, helder en direct. Uw partner voor weloverwogen juridisch advies en vertegenwoordiging, kortom hét adres, als u op zoek bent naar ene advocaat in Spijkenisse.

Iedere persoonlijke situatie is anders, daarom spreek ik u graag persoonlijk.

Inloopspreekuur

Om de drempel naar de advocatuur laag te houden, wordt als extra service in principe elke donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur een inloop-spreekuur gehouden. Zonder afspraak kunt u kosteloos en geheel vrijblijvend een juridische kwestie aan de advocaat voorleggen. Tijdens dit spreekuur wordt op basis van een eerste inschatting een voorlopig advies gegeven.

U denkt er aan om te gaan scheiden?

Maar heeft u nog veel vragen? Kom gerust langs op ons inloopspreekuur. Iedere donderdag van 19:00 – 21:00

Kantoor

Vanaf 1 september 2010 voert BROEKZITTER-NIEUWLAND ADVOCATENKANTOOR een algemene rechtspraktijk. Met ruim 20 jaar ervaring in de advocatuur heeft het kantoor de nodige kennis en deskundigheid in huis om u, als particulier of midden-kleinbedrijf, op diverse rechtsgebieden bij te staan.

Deze rechtsgebieden zijn onder meer:

 • personen -en familierecht;
 • het vreemdelingenrecht;
 • het bestuursrecht;
 • het arbeidsrecht;
 • het consumentenrecht;
 • overig verbintenissenrecht.

Betrokkenheid en een zorgvuldige afweging van belangen en proces-risico’s staan garant voor een eerlijk advies en een optimaal resultaat. Als een geschil voor een minnelijke schikking in aanmerking komt, dan verdient dit vaak de voorkeur. Er wordt overgegaan tot het voeren van een procedure indien uw belang hiermee het beste wordt gediend.

Als extra service kunt u als rechtzoekende tijdens een inloop-spreekuur op donderdagavond kosteloos en zonder afspraak een juridisch consult ontvangen. Op deze wijze wordt beoogd de gang naar een advocaat laagdrempelig en meer toegankelijk te maken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

N.a.v. het intake-gesprek wordt bekeken of u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien dit voor u als cliënt het meest voordelig is, dan zal deze “toevoeging” voor u aangevraagd worden.

Indien u een juridisch geschil heeft waarbij de inzet van een gedreven advocaat gewenst is, dan bent u bij BROEKZITTER-NIEUWLAND ADVOCATENKANTOOR, dé advocaat in Spijkenisse, aan het juiste adres.

We zijn u graag van dienst!

Tarieven

De dienstverlening kan worden aangeboden op basis van een uurtarief – “betalende zaken” – of in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand – “pro deo zaken”.

Betalende zaken
Het huidige uurtarief varieert van € 170,– tot € 200,– exclusief 21% BTW en is afhankelijk van draagkracht, belang en rechtsgebied. Dit tarief wordt periodiek geïndexeerd. Over het uurtarief wordt een opslag berekend van 5% voor kantoorkosten. Verschotten zoals griffierecht, kosten voor uittreksels e.d. worden apart in rekening gebracht. Over de wijze van betalen kunnen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

Pro deo zaken
Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de overheid – de Raad voor Rechtsbijstand – het grootste deel van het honorarium van de advocaat betaalt. De Raad voor rechtsbijstand toetst dan of u, gezien uw inkomen en vermogen, in aanmerking komt voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een “toevoeging”. Deze toevoeging dient door de advocaat namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand aangevraagd te worden. Voor nadere inlichtingen wordt u verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering
Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is het, na overleg met de rechtsbijstandsverzekeraar, vaak mogelijk om de zaak op kosten van de verzekeraar door ons kantoor te laten behandelen. Het is dan zaak om voor aanvang van de werkzaamheden de verzekeraar op de hoogte te stellen.

Inloopspreekuur

Mensen ervaren vaak een hoge drempel om bij een advocaat binnen te stappen. Mr. Broekzitter-Nieuwland doet er alles aan om die drempel weg te nemen. Persoonlijk contact is hierbij, naar onze mening, van onschatbare waarde. Daarom bent u bij ons van harte welkom en nemen wij ruim de tijd om naar u te luisteren. Om die reden hebben wij een GRATIS INLOOPSPREEKUUR.

Iedere donderdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur houden wij dat gratis inloopspreekuur voor alle ondernemers en particulieren met een juridisch probleem. U bent van harte welkom en wij nemen ruim de tijd om u van juridisch advies te voorzien. Het spreekuur is volledig gratis. Indien u na het spreekuur verdere bijstand of advies nodig heeft van een advocaat, dan doen we dat voor ons voordelige uurtarief.

COVID-19

In verband met de versoepeling van de COVID-19 maatregelen zal ook ons kantoor vaker geopend zijn. Bezoeken zijn echter alleen op afspraak mogelijk. Wij werken verder nog steeds met een beperkte bezetting en grotendeels vanuit huis en zijn in verband daarmee wellicht minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent.

Rechtsgebieden

Voor een uitgebreider overzicht van de rechtsgebieden, waarvoor u bij Broekzitter-Nieuwland advocatenkantoor terecht kunt, verwijzen wij u naar de pagina rechtsgebieden.

Derdegelden

Ons kantoor beschikt niet over een Stichting beheer derdengelden en kan dan ook geen derdengelden ontvangen.

Personen- en familierecht

Iedereen krijgt wel eens te maken met een juridisch probleem in de persoonlijke levenssfeer. Of het nu een echtscheiding betreft, een omgangsregeling of een alimentatiekwestie: het gaat telkens om kwesties die voor betrokkenen ingrijpend zijn en vaak met veel emoties gepaard gaan. Mr. Broekzitter-Nieuwland beschikt over de benodigde vakinhoudelijke kennis en heeft ruime ervaring op deze gebieden. Daarbij bieden wij advies, begeleiding en ondersteuning, waarbij u centraal staat!

Regeling in der minne

Allereerst trachten wij het juridisch geschil in der minne voor u op te lossen. Een benadering die u veel tijd en de nodige kosten kan besparen. Bij een juridische procedure bij de rechtbank bent u namelijk griffierechten verschuldigd en zullen er de nodige schriftelijke (proces)stukken opgesteld en bij de rechtbank ingediend moeten worden. Wij kunnen proberen, indien uw zaak dit toelaat, de gang naar de rechtbank te voorkomen door allereerst te pogen met beide partijen om tafel te gaan zitten.

Wanneer een dergelijk overleg niet tot het, voor u, gewenste resultaat leidt of niet zinvol is, dan zullen wij een gerechtelijke procedure vanzelfsprekend niet uit de weg gaan!

Procederen

Wij hebben veel ervaring in het voeren van de diverse procedures, zowel bij rechtbanken als ook bij gerechtshoven. Of u nu een procedure wenst te starten, verweer dient te voeren in een door de wederpartij opgestarte procedure, of dat u hoger beroep bij het Gerechtshof wenst in te stellen: bij al deze gerechtelijke procedures zal door ons vakkundig worden gehandeld.
Overleg en terugkoppeling van de werkzaamheden, helderheid en transparantie staan bij ons voorop. Wij kunnen u onder andere van dienst zijn op de volgende gebieden:

 • Echtscheidingen;
 • Beëindiging van samenlevingsverbanden;
 • Mediation;
 • Alimentatiekwesties;
 • Omgangs- en zorgregelingen;
 • Beschermingsmaatregelen (mentorschap, bewind, curatele);
 • Huwelijkse voorwaarden;
 • Gezagskwesties.

Mediation

Een mediator kan er voor zorg dragen dat in onderling overleg wordt gezocht naar oplossingen, die voor alle partijen acceptabel en uitvoerbaar zijn. Steeds meer echtscheidingen en vermogensdelingen worden via de weg van mediation afgewikkeld.

Dus voor een goede echtscheidingsadvocaat of mediator bent u bij dé advocaat in Spijkenisse aan het juiste adres.

Waarom kiezen voor een advocaat?

Een advocaat is opgeleid om te adviseren, te bemiddelen en te procederen in juridische zaken. Veel mensen zien een advocaat als iemand die in de rechtszaal opkomt voor zijn cliënt, die verdedigd moet worden. De werkzaamheden van de advocaat bestaan uit heel wat meer, dan het in de rechtszaal opkomen voor de cliënt. Er dienen gesprekken gevoerd te worden met de cliënt en eventueel de tegenpartij, bijvoorbeeld bij ontslagkwesties, echtscheidingen of letselschadezaken. In een aantal zaken moet een advocaat bemiddelen met de tegenpartij om tot een schikking te komen, zonder tussenkomst van de rechter. Dit gaat vaak sneller en is voor de cliënt én de tegenpartij een stuk goedkoper.

Mr. Broekzitter-Nieuwland is van mening dat de drempel naar de advocatuur zo laag mogelijk moet zijn, zodat u belangen maximaal behartigd kunnen worden. Zo is Mr. Broekzitter-Nieuwland nagenoeg de enige advocaat in Spijkenisse met een GRATIS INLOOPSPREEKUUR.

Vreemdelingenrecht

Immigratie

Nederland is inmiddels een multiculturele samenleving die is ontstaan doordat er in de jaren ’60 en ’70 veel migranten naar Nederland zijn gekomen. De afgelopen decennia is deze stroom echter toegenomen door onder andere familieleden die op grond van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen en ook door de komst van een groot aantal vluchtelingen.

Het vreemdelingenrecht omvat kort gezegd twee gebieden, te weten het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Het reguliere vreemdelingenrecht heeft betrekking op personen die bijvoorbeeld naar Nederland willen komen of in Nederland willen blijven vanwege familiebanden, vanwege studie, vanwege werk of voor kort verblijf voor bezoek aan familie. Het asielrecht heeft betrekking op personen die gevlucht zijn uit hun land vanwege oorlog of die vanwege andere redenen bescherming nodig hebben van de Nederlandse autoriteiten.

Het kantoor is gespecialiseerd in regulier vreemdelingenrecht. Uiteraard staan wij u graag bij.

Procedures voor verblijfsvergunning

De aanvraag voor een verblijfsvergunning is vaak een complexe zaak. Het is dan ook van belang dat de aanvraag op een juiste wijze wordt gedaan en dat alle benodigde documenten worden bijgevoegd. Wanneer een aanvraag wordt afgewezen, bestaat altijd de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen die beslissing. Omdat alle bezwaren meteen in de bezwaarfase moeten worden aangedragen is het van belang dat u daarin wordt bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het vreemdelingenrecht.

Wij staan u graag bij in deze procedures.

Nederlander worden

Ook als u bijstand nodig heeft in verband met een aanvraag om Nederlander te kunnen worden, kunt u terecht bij Broekzitter-Nieuwland advocatenkantoor. Nederlander worden kan onder andere door te naturaliseren. U krijgt dan de Nederlandse nationaliteit nadat u aan een aantal voorwaarden heeft voldaan. Ook als u bij een dergelijke aanvraag een afwijzing krijgt, kunt u daartegen in bezwaar gaan. In dat geval is het belangrijk dat u een advocaat naturalisatie inschakelt die u kan bijstaan.

Heeft u andere vragen, met betrekking tot vreemdelingenrecht of wilt u een afspraak maken? Bel of mail gerust voor een afspraak. Dus ook voor een vreemdelingenrecht advocaat bent u bij dé advocaat in Spijkenisse aan het juiste adres.

Arbeidsrecht

Wij kunnen u o.a. helpen bij:

 • ontslag op staande voet
 • opstellen arbeidscontracten
 • hulp en advisering bij arbeidsgeschillen
 • ontslag via een vaststellingsovereenkomst
 • ontslag om bedrijfseconomische redenen
 • ontslag bij (vermeend) disfuntioneren
 • ontslag bij ziekte en burnout
 • kantonrechtersprocedures
 • UWV prcedures

Met meer dan 20 jaar ervaring vindt u in de advocaat een solide partner aan uw zijde, die uw belangen behartigt.

Ook met de Wet arbeidsmarkt in Balans, welke wet in 2020 is ingevoerd en het arbeidsrecht ingrijpend heeft veranderd zijn wij vertrouwd. Dus ook voor een ontslagrecht advocaat bent u bij dé advocaat in Spijkenisse aan het juiste adres.

Juridisch advies arbeidsrecht

Bent u werkgever of werknemer en wilt u advies of verdere hulp bij uw arbeidszaak? Neem dan per direct contact op. U voorkomt daarmee kostbare missers.

Bel daarom nu 0181 657152 of mail voor hulp door een arbeidsrecht advocaat. 

Contact

ADRESGEGEVENS

BEZOEKADRES

Uitstraat 86
3201 EN Spijkenisse

POSTADRES

Postbus 51
3200 AB Spijkenisse

TELEFOONNUMMER

0181 657152

FAX

0181 621415

Maak vandaag nog een afspraak

LEG UW KWESTIE AAN ONS VOOR

KANTOOR

MA, DI, DO, VR 09:00 – 17:00, WOENSDAG GESLOTEN. DONDERDAG 19:00 – 21:00 INLOOPSPREEKUUR